Regulamin serwisu Wirtualny Nauczyciel

1. Postanowienia wstępne

 1. Administratorem, właścicielem i Operatorem Serwisu jest spółka Wirtualny Nauczyciel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Grunwaldzka 19, 35-068 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812346, posiadającą NIP: 5170403030, o kapitale zakładowym 25.000 zł.
 2. Regulamin ma zastosowanie do Serwisu, w tym treści oraz Usług oferowanych przez Operatora.
 3. W Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje Usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania Umowy z Operatorem.
 4. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie oraz dostępnych za jego pośrednictwem.
 5. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści i Usług Użytkownikom naruszającym lub nie akceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
 6. Serwis oraz Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych, osób prawnych jaki i do jednostek organizacyjnych nieposiadających zdolności do czynności prawnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Definicje

 1. Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

  1. Abonament – okresowa opłata za korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika;
  2. Cennik - zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy wysokość opłat i zakres przedmiotowy Abonamentów;
  3. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konto – indywidualny profil Użytkownika tworzony w Serwisie podczas pierwszego logowania, za pomocą którego może on dokonywać określonych działań w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  5. Konto Rodzica – konto pełniące funkcje nadzorcze zakładane przez Opiekuna, do którego przydzielona zostanie określona liczba Kont Uczniów;
  6. Konto Ucznia – konto zakładane przez Rodzica lub przez Ucznia posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, którego przydzielenie/utworzenie uzależnione jest od wniesienia przez Użytkownika stosownej opłaty abonamentowej, a którego funkcjonalnością jest ograniczony czasowo dostęp do Usług wchodzących w zakres Abonamentu;
  7. Rodzic – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ucznia;
  8. Uczeń – każda osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora dostępnych w ramach Konta Ucznia;
  9. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu;
  10. Usługi - usługi oferowane przez Operatora w ramach Serwisu, wskazane i zdefiniowane w Cenniku;
  11. Materiał – treść w postaci konkretnego zadania, zbioru zadań, testu lub video zamieszczane w Serwisie przez Operatora;
  12. Operator - Wirtualny Nauczyciel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
  13. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, iż nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  14. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://wirtualny-nauczyciel.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez Operatora;
  15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu.
  16. Okres Abonamentowy – czas, na który Usługa udostępniona jest Użytkownikowi, nie dłuższy niż okres określony w Cenniku;
  17. Wirtualny Nauczyciel – oznacza Operatora i administratora Serwisu znajdującego się pod adresem https://wirtualny-nauczyciel.pl, czyli spółkę Wirtualny Nauczyciel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres ul. Grunwaldzka 19, 35-068 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812346, posiadającą NIP: 5170403030, o kapitale zakładowym 25.000 zł.

3. Serwis

 1. Wirtualny Nauczyciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenie mobilne typu tablet lub smartfon, wyposażonego w najnowszą wersję jednej z następujących przeglądarek:
  1. Microsoft Edge,
  2. Mozilla Firefox,
  3. Google Chrome,
  4. Safari.
 3. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 5. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna tzn. aby informacje były przesyłane z zachowaniem zasad poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 8. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

4. Działanie Serwisu

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik, aby mógł korzystać z Usług świadczonych przez Operatora, musi dokonać procedury rejestracji Konta w Serwisie.
 3. Serwis pełni w głównej mierze funkcję systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do modułu nauki, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Ucznia, a w przypadku Opiekuna- ma na celu weryfikację tempa i postępów w nauce.
 4. Szczegółowe opisy oferowanych Usług oraz trybu ich świadczenia określone są w Cenniku Abonamentów umieszczonym w Serwisie. Usługi mogą ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.
 5. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych niepochodzących od Operatora.

5. Konto

 1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu, zobligowany jest do dokonania rejestracji. Rejestracja umożliwia założenie Konta.
 2. Rejestracja Użytkownika może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracji umieszczony na stronie pod adresem https://app.wirtualny-nauczyciel.pl/a/zarejestruj-sie poprzez podanie wymaganych w nim danych.
 4. Użytkownik rejestrując Konto w Serwisie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. w przypadku rejestracji Konta Opiekuna:
   1. adres e-mail;
   2. hasło;
  2. w przypadku rejestracji Konta Ucznia:
   1. nick
   2. adres e-mail;
   3. wiek;
   4. klasę, do której uczęszcza Uczeń;
   5. podręcznik, z którego korzysta Uczeń;
   6. hasło;
 6. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, Użytkownik, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzyma od Operatora powiadomienie o potwierdzeniu rejestracji Konta.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Serwis po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji.
 8. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Serwisu, powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne umocowanie/zgodę tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji, pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wymagane Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Operatora dostępną pod adresem https://wirtualny-nauczyciel.pl/polityka-prywatnosci.
 10. W razie utraty hasła Użytkownik może wystąpić do Operatora o wysłanie wiadomości mailowej z linkiem do zmiany hasła.
 11. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl.
 12. Operator zachowuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika (brak skutecznego logowania) w okresie 12 miesięcy od daty ostatniego logowania.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania hasła do swojego Konta oraz do jego nieujawniania osobom trzecim. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl.
 14. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Serwisie przez Użytkownika danych i informacji.

6. Konto Rodzica

 1. Opiekun, po dokonaniu procesu rejestracji Konta Rodzica, dokonuje rejestracji jednego lub większej ilości Kont Ucznia.
 2. Konto Rodzica jest administratorem przypisanych do niego Kont Ucznia.
 3. Użytkownik ma możliwość zarządzania podległymi Kontami Ucznia z poziomu panelu sterowania.

7. Konto Ucznia

 1. W przypadku Ucznia, który nie ukończył 13 roku życia, procesu rejestracji Konta dokonuje Opiekun.
 2. Uczeń, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może samodzielnie dokonać rejestracji Konta Ucznia
 3. Konto Ucznia jest bezpłatne.
 4. W ramach Konta Ucznia Użytkownik ma określony czasowo dostęp do indywidualnie dopasowanego modułu nauki.

8. Zasady korzystania Serwisu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania;
  3. korzystania z wszelkich informacji i Materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Operatora.
 4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl.
 5. Użytkownikowi zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Serwisu.
 6. Operator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.

9. Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. Subskrypcję newslettera zamawia się poprzez akceptację Regulaminu podczas zakładania konta.
 3. Z chwilą założenia konta w Serwisie, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub poprzez cofnięcie zgody w Ustawieniach użytkownika.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

10. Odpowiedzialność Użytkownika i Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych i informacji.
 2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Serwisu spowodowane przyczynami technicznymi w szczególności koniecznością jego konserwacji, nienależytą jakością połączenia Internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej bądź działaniem osób trzecich.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Serwisie przez osobę nieuprawnioną.

11. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i jego poszczególnych elementów, w tym do zamieszczonych Materiałów, wobec czego korzystanie z Serwisu w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
  1. ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Serwisu oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Serwisu;
  2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Serwisu, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Serwisie;
  3. korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich;
  4. zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
  5. zabronione jest zwielokrotnienie Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  6. zabronione jest rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
  7. zabrania się realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

12. Zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie lub udostępnionej aktualizacji/ modyfikacji Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez Operatora należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres: kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl. Potwierdzenie złożenia reklamacji Użytkownik otrzyma na e-mail wskazany w parametrach Konta.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, w przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Serwisu, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problemu.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

14. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności, dostępne są na stronie internetowej https://wirtualny-nauczyciel.pl/polityka-prywatnosci.

15. Warunki i formy płatności

 1. Operator udostępnia do wyboru następujące formy płatności: a. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – płatność odbywa się za pomocą szybkiego przelewu internetowego, b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Stripe – płatności odbywa się za pomocą karty płatniczej.

 2. Operator uprawniony jest również do wskazania jako formy płatności bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy Operator.

 3. Płatność elektroniczną za pomocą przelewu należy uregulować w maksymalnym terminie 2 dni od dnia zamówienia usługi. Przekroczenie tego terminu może skutkować usunięciem dokonanego zamówienia i koniecznością dokonania przez Użytkownika nowego zamówienia według stawek obowiązujących w chwili jego dokonania.

 4. Obsługę płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

 5. Obsługę płatności elektronicznych Stripe prowadzi Stripe Inc z siedzibą w San Francisco, 510 Townsend Street, CA 94103 Stany Zjednoczone.

16. Zwroty płatności

 1. W przypadku, gdy Operator zobowiązany będzie do dokonania zwrotu dokonanej przez Użytkownika płatności, zostanie ona dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub innego zdarzenia prawnego skutkującego obowiązkiem zwrotu płatności.
 2. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stroie.
 3. Forma zwrotu uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika metody płatności: a. w przypadku wyboru płatności przelewem na wskazany rachunek bankowy Operatora – zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, b. w przypadku wyboru płatności Przelewy24 – zwrot nastąpi za pośrednictwem usługi Przelewy24, c. w przypadku wyboru płatności Stripe – zwrot nastąpi za pośrednictwem usługi Stripe.
 4. Jeśli płatność przez Użytkownika była dokonywana przy pomocy różnych metod płatności to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą tych samych metod płatności.
 5. W przypadku, gdy zaistnieje brak możliwości dokonania zwrotu płatności przy użyciu pierwotnie wybranej przez Użytkownika metody płatności, Operator zwróci się do Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu płatności lub opóźnienie zwrotu, w przypadku, gdy pomimo skierowania do Użytkownika wezwania do wskazania numeru bankowego do zwrotu, Użytkownik nie przekaże informacji pozwalających na dokonanie prawidłowego zwrotu, pomimo zachowania przez Operatora należytej staranności.
 7. Operator nie dokonuje weryfikacji z czyjego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność przez Użytkownika. Operator nie dokonuje takiej weryfikacji także w przypadku dokonywania zwrotu płatności, który następuje na ten sam rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z których dokonano płatności.

17. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł Umowę z Operatorem jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg wskazanego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Wskazany wzór oświadczenia stanowi wyłącznie ułatwienie dla Konsumenta i nie jest obowiązkowy.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej pod adresem kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl lub pisemnie na adres ul. Grunwaldzka 19, 35-068 Rzeszów.
 5. Konsument zachowa termin do odstąpienia od Umowy także w przypadku, gdy przed jego upływem nada oświadczenie na adres Operatora.
 6. Operator prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przekazanego w formie elektronicznej.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Zwrot płatności przez Operatora na rzecz Konsumenta został uregulowany w pkt 16 niniejszego Regulaminu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy, b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy
 9. Powyższe postanowienia dot. odstąpienia od Umowy dotyczą również Przedsiębiorcy- Konsumenta, w zakresie wyznaczonym odpowiednimi przepisami.

18. Zmiana regulaminu

 1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej) lub technicznych (modernizacja Serwisu, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@wirtualny-nauczyciel.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

19. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.
 4. Regulamin obowiązuje od 20.09.2021 r.

Załącznik do Regulaminu: